Huurvoorwaarden

Algemene reservering en huurvoorwaarden

Algemene reservering- en huurvoorwaarden

Deze algemene reservering- en huurvoorwaarden vormen onderdeel van de overeenkomst tussen u (hierna te noemen de huurder) en Villa in de Ardennen (hierna te noemen verhuurder). Met de boeking gaat huurder akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de huurovereenkomst. “Villa in de Ardennen” is de handelsnaam van Ad Leisure BV (Kvk:30214700/ BTW: 8159.50.457.B01)

Reserveren

Huurder kan per email of telefonisch reserveren, deze reservering wordt door verhuurder per e-mail bevestigd met een huurovereenkomst. Na ontvangst van de huurovereenkomst dient de huurder binnen 7 dagen een aanbetaling van 40% van de totale huursom op rekening van verhuurder over te maken. Pas dan zal de verhuurder de reservering als definitief beschouwen. Na het overmaken van de aanbetaling is de reservering bindend.

Betaling

De aanbetaling bedraagt 40% van het totale huurbedrag en dient binnen 7 dagen na dagtekening van de bevestiging te worden voldaan aan verhuurder, tenzij anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn behoudt de verhuurder zich het recht voor om de reservering als ontbonden te beschouwen en het huis weer vrij te geven voor verhuur. De restbetaling van de totale huursom dient 8 weken voor aankomst overgemaakt te zijn op rekening van verhuurder. Bij overschrijding van deze betalingstermijn behoudt verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst te ontbinden waarna er geen restitutie van de aanbetaling zal plaatsvinden.

Annulering

Huurder is gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annulerings-kosten:

 • Bij annulering tot de 42ste dag voor aanvang van de eerste verblijfsdag: 30% van de huursom;
 • Bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor aanvang van de eerste verblijfsdag: 60% van de huursom;
 • Bij annulering vanaf de 28ste dag tot de eerste verblijfsdag : 90% van de huursom;
 • Bij annulering op de eerste verblijfsdag of later: de volledige huursom.

De datum van de poststempel of de datum van het betreffende email bericht is bepalend voor de bepaling van het tijdstip van annulering. Het annuleren van een boeking door de (Hoofd)Huurder geldt ook als annulering ten laste van medehuurders. Indien enige omstandigheid (waaronder overmacht) verhuurder noopt tot annulering van het al gehuurde huis, zal huurder hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. Het reeds door huurder betaalde bedrag zal worden gerestitueerd. Huurder heeft niet meer of ander recht dan het reeds betaalde bedrag.

Bijkomende kosten/waarborgsom

De borgsom bedraagt € 750,00 per boekingsperiode voor de villa’s Opaal en Saffier De borgsom voor villa Smaragd bedraagt € 500,00 per boekingsperiode. Betaling van de borgsom is onlosmakelijk onderdeel van de huurovereenkomst. Indien huurder de borgsom niet betaald, kan verhuurder de huurovereenkomst ontbinden. Is de borgsom 7 dagen voor aanvang huurperiode niet zichtbaar op de rekening van verhuurder dan wordt de sleutel niet overhandigd bij aankomst.

Bij de huurprijs is niet inbegrepen de bijkomende kosten voor energie, bed- en huishoud¬linnen en schoonmaakkosten. De kosten hiervoor staan vermeld op de website in het algemeen en in de huurovereenkomst gespecificeerd voor de situatie van de huurder. De borgsom wordt door huurder een week voor aankomst aan verhuurder overgemaakt. Het voldoen van de borgsom door huurder is onlosmakelijk deel van de huurovereenkomst. Indien de borgsom niet tijdig wordt voldaan, dan mag verhuurder de huurovereenkomst als ontbonden beschouwen.

Binnen twee weken na verblijf wordt de borgsom door verhuurder aan huurder terugbetaald onder aftrek van de bijkomende kosten. Bij een boeking van twee of meer weken kan van deze regeling worden afgeweken. Indien de bijkomende kosten de borgsom overstijgen dan zullen deze kosten naast de borgsom apart in rekening worden gebracht.

Aankomst en vertrek

De huurperiode is van vrijdag tot maandag (weekend) of van maandag tot vrijdag (midweek) of van vrijdag tot vrijdag (week), tenzij anders is overeengekomen. Aankomst tijd is tussen 16.00 en 18.00 uur en vertrektijd is 10.00 uur. Huurder ontvangt de sleutel bij aanvang van de huurperiode ter plaatse. na aankomst worden met de beheerder praktische zaken van de woning doorgenomen. Nadat verhuurder de sleutel na de huurperiode heeft terug ontvangen zal de borgsom worden teruggestort onverminderd het bepaalde in het artikel ‘gebruik en aansprakelijkheid’. Latere aankomst of een eerder vertrek geven de huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan.

Bij vertrek wordt door beheerder met de huurder de eindcontrole uitgevoerd op eventuele schade en vermissingen. Vertrekt huurder voortijdig en zonder deze controle, dan is verhuurder gemachtigd om de borgsom niet te retourneren.

Gebruik en aansprakelijkheid

De vakantiehuizen Saffier en Opaal zijn ingericht voor maximaal 16 personen. Het vakantiehuis Smaragd is ingericht voor maximaal 10 personen. Het is de huurder niet toegestaan om meer personen in het vakantiehuis onder te brengen en/of te laten overnachten dan het aantal vermeld in de huurovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is met de verhuurder. Huurder draagt gedurende de huurperiode als een goed huisvader zorg voor het huurobject en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het verblijf. Eventuele schade die door toedoen of nalaten van de huurder ontstaat, wordt verrekend met de borg, onverminderd de plicht van huurder tot volledige schadevergoeding. Alle schade en vermissing aan het huurobject, ontstaan door toedoen of nalatigheid van de huurder dient direct vergoed te worden. Calamiteiten en schade dienen direct door huurder aan verhuurder gemeld te worden. Niet gemelde schade zal op de huurder worden verhaald.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken aan- en het functioneren van technische installaties en apparatuur. Reparatie of vervanging ervan geven de huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan. De verhuurder zal er zorg voor dragen dat reparaties of vervanging zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Roken is in de slaapkamers niet toegestaan.

Huisdieren zijn in overleg toegestaan tegen een vergoeding van € 15,00 per huisdier per verblijf.

Het is niet toegestaan om met schoeisel de wellnessruimte, de sauna (-ruimte) en de zwembadruimte te betreden.

Het huis dient bezemschoon te worden achtergelaten. Dit houdt onder andere in:

 • Alle servies, bestek afgewassen en opgeborgen, koelkast en koffieapparaat leeg gemaakt, droger pluizenfilter leeg en waterreservoir leeg;
 • Ramen en deuren gesloten en op slot;
 • Opaal en Saffier : verwarmingen op 15 graden zetten;
 • Smaragd; radiatoren op * (=antivriesstand) zetten;
 • Geen etenswaren achterlaten ter voorkoming van ongewenste ‘bezoekers’.

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade, diefstal of verlies van eigendommen van huurder. Verhuurder is verder niet aansprakelijk voor enige schade die huurder en/of zijn reisgenoten lijden door enige oorzaak verband houdende met het vakantiehuis of het gebruik van het zwembad, de sauna of enig ander apparaat of toestel in of rond de woning.

Voorwaarden gebruik WiFi

In de vakantiewoningen van Villa in de Ardennen kunt u gebruik maken van een Wifi netwerk (hierna ‘netwerk’). Het netwerk wordt aangeboden door de huiseigenaar (hierna ‘aanbieder’). Aan het gebruik van dit netwerk zijn gebruiksvoorwaarden gekoppeld, die op alle gebruikers van het netwerk van toepassing zijn. Door gebruik te maken van het netwerk, verbindt elke gebruiker zich aan onderstaande voorwaarden.

 • Het netwerk mag niet gebruikt worden om spam, virussen of illegale software te verspreiden, te raadplegen en/of te downloaden, noch om zichzelf en/of anderen toegang te verschaffen tot netwerken, computers, informatie of (rand)apparatuur die niet bedoeld zijn voor openbaar gebruik, voor gedragingen die illegaal, bedreigend, beledigend, intimiderend, frauduleus, aanstootgevend of lasterlijk zijn.
 • Het proberen toegang te krijgen tot ongeautoriseerde diensten, gebruikersaccounts of computersystemen op welke manier dan ook is niet toegestaan.
 • Het gebruik van het netwerk mag nooit in tegenstrijd zijn met de landelijke wet- en regelgeving.
 • Het verzenden van informatie (waaronder ook email) over het netwerk is niet beveiligd en kan onderhevig zijn aan verlies, onderschepping en/of wijziging van de informatie. Gebruikers wordt aangeraden minstens een antivirusprogramma en firewall te gebruiken. Tevens wordt geadviseerd gebruik te maken van een VPN verbinding indien vertrouwelijke of gevoelige informatie verstuurd wordt of connectie met een bedrijfsnetwerk gemaakt wordt.
 • Het gebruik van het netwerk is volledig voor risico van de gebruiker. De aanbieder van het netwerk is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het netwerk.
 • De aanbieder behoudt zich het recht voor om de gebruiker die zich niet conform deze gebruiksvoorwaarden gedraagt de toegang tot het netwerk te ontnemen en van het netwerk te verwijderen. Bovendien is de gebruiker die in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden aansprakelijk voor alle daaruit voor de aanbieder voortvloeiende schade.